Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

 

WRZESIEŃ 2018

GR. PSZCZÓŁKI

TEMATYKA TYGODNIOWA:

I.                  W przedszkolu (03.09–07.09.)

II.              Wakacyjne wspomnienia (10.09.–14.09.)

III.           Jesteśmy bezpieczni (17.09.–21.09.)

IV.           Dbam o siebie i środowisko (24.09.–28.09.)

Tydzień 1: W PRZEDSZKOLU

·         dzieci rozwijają umiejętność współdziałania w grupie

·         doskonalą umiejętność posługiwania się swoim imieniem i nazwiskiem

·         wzmacniają poczucie przynależności do grupy rówieśniczej

·         rozwijają umiejętność dostrzegania podobieństw i różnic

·         wzbogacają swoje słownictwo; wypowiadają się na podany temat

·         rozwijają umiejętność tworzenia i odczytywania piktogramów

·         poznają grupowe zasady i starają się ich przestrzegać

·         stosują się do zasad bezpiecznego zachowania na placu zabaw

 

Tydzień 2: WAKACYJNE WSPOMNIENIA

·         dzieci poszerzają swoją wiedzę n/t lata, jego atrybutów, związanych z nim aktywności i konsekwencji w przyrodzie

·         rozmawiają na temat minionych wakacji

·         rozwijają umiejętność posługiwania się mapą

·         próbują klasyfikować przedmioty wg wielkości, koloru i przeznaczenia

·         utrwalają sformułowania: daleko, blisko, dalej, bliżej z wykorzystaniem mapy

·         próbują nazywać kierunki na kartce papieru

·         wiedzą jak należy zachowywać się w czasie niekorzystnych warunków pogodowych

·         zgodnie bawią się z rówieśnikami

Tydzień 3: JESTEŚMY BEZPIECZNI

·         dzieci wypowiadają się na temat miejsca swojego zamieszkania i adresu

·         próbują odczytać proste symbole

·         rozwijają swoją sprawność manualną

·         starają się odgrywać proste scenki sytuacyjne

·         rozwijają swoją sprawność ruchową

·         utrwalają zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię

·         doskonalą umiejętność dbania o swoje bezpieczeństwo w kontakcie z osobami obcymi i urządzeniami

 

Tydzień 4: DBAM O SIEBIE I ŚRODOWISKO

·        dzieci próbują nazwać i oznaczyć części ciała człowieka na schemacie oraz starają się opisać ich funkcje

·        poszerzają swoją wiedzę na temat lekarzy różnych specjalności i pełnionych przez nich funkcji

·        starają się rozpoznawać przedmioty za pomocą wybranych zmysłów

·        wypowiadają się na temat zmysłów człowieka i ich funkcji

·        starają się dbać o higienę swojego ciała

·        wiedzą, że zanieczyszczenia środowiska są źródłem licznych zagrożeń

 

W tym miesiącu uczymy się piosenki: „Przedszkole drugi dom”

(muzyka i słowa: K. Bożek – Gowik)

 

1.Gdy dzień wstaje i wita świat,

ranną porą wstaję i ja.

Mama pomaga ubierać się,

do przedszkola prowadzi mnie.

 

Ref. Ja chodzę tam co dzień,

obiadek dobry jem,

a po spacerze w sali

wesoło bawię się.

Kolegów dobrych mam,

nie jestem nigdy sam,

przedszkole domem drugim jest.

 

2. Czasem rano trudno mi wstać.

Chciałoby się leżeć i spać,

lecz na mnie auto czeka i miś,

w co będziemy bawić się dziś?

 

Ref. Ja chodzę tam co dzień...

3. Zamiast mamy Panią tu mam,

bardzo dużo wierszyków znam.

Śpiewam i tańczę, wesoło mi

i tak płyną przedszkolne dni.

 

Ref. Ja chodzę tam co dzień...

 

Poznajemy wiersz: „Gimnastyka”

 

Jeden raz klaśnij głośno,

jeden raz ugnij nogi.

Spróbuj dotknąć sufitu,

a teraz podłogi.

Tu jest ręka, a tu noga.

Tutaj sufit, tu podłoga…

 

ŻABKI

WRZESIEŃ


TYDZIEŃ 1

 

W Przedszkolu

 

 

 

-Zachęcanie dzieci do nawiązania kontaktu z N. I pozostałymi dziećmi, wspomaganie dzieci przy pierwszych kontaktach – przedstawienie się imieniem oraz zapamiętywanie imion innych dzieci, zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w nowym miejscu

 

-Poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych oraz omówienie zasad poruszania się w przedszkolu, nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb

 

 

 

-Kształtowanie umiejętności rozumienia funkcji znaczków przedszkolnych, rozpoznawanie swojego znaczka w róznych miejscach, zapoznanie z zasadami funkcjonowania w grupie

 

-Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych, zapoznanie z wyposażeniem łazienki oraz podawanie nazw przyborów toaletowych i określanie do czego służą

 

 

 

TYDZIEŃ 2

 

Wakacyjne wspomnienia

 

-Zapoznanie z nazwami kącików tematycznych oraz ich wyposażeniem, grupowanie przedmiotów wg. rodzajów

 

-Wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami,kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za porządek w sali, budowanie poczucia przynależności do grupy i integrowanie się z nią

 

-rozumienie pojęć mały, duży, kształtowanie umiejętności rozpoznawania umówionych sygnałów i reagowania na nie

 

-poznanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie ogrodu przedszkolnego, czerpanie radości ze wspólnej zabawy 

 


 

TYDZIEŃ 3

 

Jesteśmy bezpieczni

 

-Rozwijanie orientacji w przestrzeni, próby posługiwania się określeniami na, pod, obok, za, konstruowanie budowli z wykorzystaniem różnego rodzaju klocków

 

-Zapoznanie z pracą Policjanta jako osoby, która dba o nasze bezpieczeństwo, rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie elementów w dostępnym zakresie

 

-Poznanie miejsc wyznaczonych do przechodzenia przez jezdnie , układnaie prostych rytmów z pasków białych i czarnych

 

TYDZIEŃ 4

 

Dbamy o siebie i o środowisko

 

-Rozpoznawanie i podawanie nazw części ciała, kształtowanie i wspieranie samodzielności dzieci w zakresie korzystania z toalety i wykonywania codziennych czynności higienicznych

 

-Rozumienie znaczenia mycia rąk dla zdrowia, utrwalanie etapów i zasad dotyczących mycia rąk i zębów

 

-uczenie się czynności porządkowych, wdrażanie do odkładania zabawek na ich stałe miejsca, posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych

 

-Ćwiczenia narządów mowy – ćwiczenia logopedyczne, podawanie nazw i wskazywanie  części twarzy

 

-Zachęcanie do częstego przebywania na świeżym powietrzu i rozumienie potrzeby rozwijania sprawności ruchowej

 

 

Nauczymy się piosenki pt. ''W Przedszkolu''

 


Nikt w przedszkolu się nie nudzi
Oj, nie, nie! Oj, nie, nie!
Nie grymasi, nie marudzi,
bo tu nam fajnie jest.
Każdy zupkę zje z miseczki
Mniam, mniam, mniam!
Mniam, mniam, mniam!
I zatańczy do poleczki
Hopsasa! Hopsasa!
Już za ręce się łapiemy
Raz i dwa! Raz i dwa!
I w kółeczku tańcujemy
Oj, dana! Oj, dana!
Zaśpiewamy pioseneczkę
La, la, la! La, la, la!
Pośmiejemy się troszeczkę
Ha, ha, ha! Ha, ha, ha!

 

 

 

Nauczymy się wierszyka pt. ''Mały zuch''

 

 

 

Mam dwie rączki i dwie nóżki,

 

Małą główkę i paluszki,

 

Mam ramionka i mam brzuch,

 

Taki ze mnie mały zuch

 

BIEDRONKI 

TEMATYKA TYGODNIOWA:

I.      W PRZEDSZKOLU (03.-07.09.2018)

II.  WAKACYJNE WSPOMNIENIA (10.-14.09.2018)

III.           JESTEŚMY BEZPIECZNI (17.-21.09.2018)

IV.           DBAM O SIEBIE I O ŚRODOWISKO (24.-28.09.2018)

Tydzień 1. W przedszkolu:

- przypominamy imiona dzieci w grupie przedszkolnej;

-kształtujemy umiejętność przedstawiania się- podanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania;

- poznajemy osoby pracujące w przedszkolu;

- poznajemy budynek przedszkolny;

- rozwijamy umiejętności samoobsługowe;

- poznajemy zasady panujące w przedszkolu;

- wspólnie tworzymy kodeks grupy;

- utrwalamy słowa: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam;

- kształtujemy poczucie rytmu, wyobrazni muzycznej i ekspresji ruchowej;

- uczymy się rozpoznawać zapis swojego imienia;

- rozwijamy sprawność manualną;

- kształtujemy umiejętność werbalnego wyrażania uczuć.

Tydzień 2. Wakacyjne wspomnienia:

- wypowiadamy się na temat wakacji;

- poznajemy charakterystyczne cechy lata;

- czytamy globalnie wyraz lato;

- kształtujemy umiejętność współpracy oraz umiejętność słuchania innych;

- rozwijamy umiejętności matematyczne poprzez klasyfikowanie przedmiotów według jednej cechy;

- poznajemy różne miejsca spędzania wakacji (morze, góry, jezioro, miasto, wieś);

- poznajemy mapę Polski- rozpoznajemy charakterystyczne elementy dla krajobrazu górskiego i nadmorskiego;

- usprawniamy narząd artykulacyjny do wiersza Lokomotywa Juliana Tuwima;

- rozpoznajemy i nazywamy wybrane środki transportu (grupujemy pojazdy na lądowe, powietrzne i wodne).

Tydzień 3. Jesteśmy bezpieczni:

- kształtujemy umiejętność wypowiadania się na temat domu jako miejsca swojego zamieszkania;

- zwracamy uwagę na to komu i w jakich sytuacjach możemy podać swój adres, a komu nie;

- poznajemy podstawowe zasady poruszania się pieszego na drodze oraz na przedszkolnym placu zabaw;

- poznajemy zasady bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami oraz zwracamy uwagę na zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi;

- rozwijamy umiejętność klasyfikowania/grupowania przedmiotów;

- poznajemy numery alarmowe.

Tydzień 4. Dbam o siebie i o środowisko:

- kształtujemy orientację w schemacie własnego ciała;

- Czym patrzę, a czym słyszę?- poznajemy nasze zmysły oraz ich rolę na podstawie wiersza Juliana Tuwima Okulary;

- rozpoznajemy i nazywamy przybory toaletowe;

- rozwijamy umiejętność klasyfikowania przedmiotów pod względem przeznaczenia i wielkości;

- wiemy, że należy myć ręce często i dokładnie;

- kształtujemy nawyk dbania o porządek w sali;

- Jak ja mogę dbać o środowisko?- kształtujemy świadomość ekologiczną;

- potrafimy łączyć przyczynę ze skutkiem.

 

Poznajemy wiersz Porządek w naszej Sali

1.    Piękna nasza sala,

Bardzo o nią dbamy

I na swoje miejsca

Wszystko odkładamy.

2.    Klocki do koszyka,

Kredki są w pudełkach.

Siedzą lalki, misie

Równo na krzesełkach.

3.    Bo przedszkolak zawsze

O porządek dba,

Swoje obowiązki

Bardzo dobrze zna.

 

Poznajemy piosenkę  Bo w przedszkolu

Budzik rano woła mnie:

-Dzyń, dzyń, dzyń nowy dzień!

Niecierpliwie tupie but:

- Ruszać czas tup, tup.

         - Do przedszkola spiesz się, spiesz,

         Hau, hau, hau!- prosi pies.

         Kotek mruczy:- Ja bym chciał

         Z tobą iść, miau, miau.

Ref.:

Bo w przedszkolu czeka nasza pani,

Już od progu z uśmiechem nas wita.

Z nami śpiewa i z nami się bawi

I o wszystko ją można zapytać.

         Bo w przedszkolu czeka nasza pani,

         Już od progu z uśmiechem nas wita.

         Z nami śpiewa i z nami się bawi,

         I o wszystko ją można zapytać.

 

 

MOTYLKI

 

TEMATYKA TYGODNIOWA:

 

I. W PRZEDSZKOLU. (03.-07.09.2018)

II. WAKACYJNE WSPOMNIENIA. (10.-14.09.2018)

III. JESTEŚMY BEZPIECZNI. (17.-21.09.2018)

IV. DBAM O SIEBIE I O ŚRODOWISKO. (24.-28.09.2018)

 

I. Tydzień:

- Będziemy się przedstawiać i wzajemnie poznawać podczas zabaw swobodnych oraz organizowanych aktywności.

- Porozmawiamy o tym, jak wygląda nasza sala, jak będziemy spędzać czas w zerówce.

- Omówimy zasady, dzięki którym będzie nam się łatwiej bawić i uczyć.

- Spróbujemy nauczyć się nazywać emocje, zwłaszcza w momencie ich odczuwania, co pozwoli wesprzeć nasz rozwój emocjonalny.

II. Tydzień:

- Porozmawiamy o lecie i wakacjach.

- Omówimy skarby, które można przywieźć z bliższych i dalszych podróży.

- Będziemy się uczyć wskazywać na mapie miejsce, w którym mieszkamy, a także góry, morze, jeziora i rzeki.

- Na podstawie obserwacji, doświadczeń i albumów poszerzymy nasze wiadomości o tym, jak wygląda krajobraz Polski.

- Spróbujemy uświadomić sobie, że najważniejsze w wypoczynku jest to, żeby w przyjemnej atmosferze spędzić czas z bliskimi.

- Porozmawiamy o różnych środkach transportu, sklasyfikujemy je ze względu na sposób poruszania się.

III. Tydzień:

- Porozmawiamy o domu- miejscu, w którym czujemy się bezpiecznie, a także o naszym najbliższym otoczeniu.

- Omówimy zasady, dzięki którym możemy się bezpiecznie bawić na placu zabaw.

- Ustalimy, z kim możemy nawiązywać bezpieczne znajomości, a także do kogo i w jaki sposób można się zwrócić z prośbą o pomoc.

- Staramy się zapamiętać adres zamieszkania, ale również musimy pamiętać, w jakich sytuacjach można go podać.

IV. Tydzień:

- Będziemy rozmawiać o ciele i zmysłach.

- Omówimy wybrane narządy i sposób, w jaki dzięki nim odbieramy otaczający świat

- Przypomnimy sobie, w jaki sposób powinniśmy codziennie dbać o higienę, byśmy byli zdrowi i nie chorowali.

- Wspólnie zastanowimy się, w jaki sposób możemy dbać o porządek wokół nas, a także o bliższe i dalsze środowisko.

 

 

W tym miesiącu uczymy się:

 

piosenki pt. „Plac zabaw”

 

I. Już w oczach radość, bo słońce świeci

na spacer pora iść.

Na placu zabaw jest dużo dzieci,

bawić się chodźmy dziś!

 

Ref.: Plac zabaw, plac zabaw

tu z kolegami poznasz zabaw sto.

Plac zabaw, plac zabaw

w słoneczne dni odwiedzasz go!

 

II. Są tu drabinki i karuzela,

każdy się kręcić chce!

Zaś w piaskownicy z mokrego piasku

babki zrobimy dwie.

 

III. Miło jest huśtać się na huśtawce

Wszyscy lubimy to, że hej.

Możemy puszczać barwne latawce,

wietrzyku dla nich wiej!

 

IV. Ciekawi świata zawsze jesteśmy

uczyć się każdy chce.

Bawić się świetnie na placu zabaw

możemy całe dnie!

 

wiersza pt. „O przechodzeniu przez ulicę”

 

Zanim ulicę przekroczysz, otwórz szeroko swe oczy,

bo to bardzo ważna jest rzecz, by się na baczności wciąż mieć.

 

Najpierw w lewo, w prawo potem, jeszcze w lewo spójrz z powrotem,

jeśli droga jest wolna już, swe kroki pewnie skieruj w przód.

 

Sprawa jest o tyle łatwa, jeśli są na przejściu światła,

one drogę pokazują, czy przechodzić informują.

 

Gdy zielone sygnał dało, wnet przed siebie ruszaj śmiało,

lecz czerwone daje znać, że nadal w miejscu musisz stać.

 

 

 

 
  

 

 

projekt www eddo