Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE 

 

ŻABKI

 

TEMATYKA TYGODNIOWA:

 

I. SZUKAMY WIOSNY. (05.-09.03.2018)

II. SZUKAMY WIOSNY. c.d. (12.-16.03.2018)

III. ŚWIĘTA WIELKANOCNE. (19.-23.03.2018)

IV. ŚWIĘTA WIELKANOCNE. c.d. (26.-30.03.2018)

 

I. II. Tydzień:

 

- Znamy etapy sadzenia cebuli i pietruszki.

 

- Wykonujemy czynności konieczne do posadzenia pietruszki i cebuli oraz posiania wybranych roślin.

 

- Wiemy, czego roślina potrzebuje do wzrostu.

 

- Uczymy się pielęgnowania roślin.

 

- Rozumiemy określenia: szczypiorek, natka.

 

- Rozumiemy znaczenie jedzenia warzyw dla zdrowia.

 

- Dostrzegamy zmiany zachodzące w przyrodzie oraz zjawiska atmosferyczne występujące w okresie przedwiośnia.

 

- Znamy zjawisko topnienia lodu.

 

- Rozumiemy konieczność dostosowania ubrania do temperatury.

 

- Znamy kwiaty kwitnące w okresie przedwiośnia: przebiśnieg, krokus, fiołek.

 

- Znamy części rośliny: łodyga, liść, kwiat.

 

- Uważnie słuchamy tekstów literackich i udzielamy odpowiedzi na pytania dotyczące ich treści.

 

- Posługujemy się nazwami ubrań.

 

- Znamy sens przysłowia W marcu, jak w garncu.

 

- Rozumiemy treści przekazywane przez oznaczenia symboliczne.

 

- Ćwiczymy ruchome narządy mowy- mięśnie policzków, warg, języka.

 

- Wykonujemy ćwiczenia oddechowe- poszerzamy wydolność oddechową płuc, oddychamy prawidłowym torem oddechowym.

 

- Porównujemy liczebności zbiorów poprzez dobieranie elementów w pary.

 

- Rozumiemy określenia: tyle samo, mniej, więcej, długie, krótkie.

 

- Grupujemy elementy wg długości.

 

- Doskonalimy liczenie w dostępnym zakresie.

 

- Ćwiczymy lepienie z plasteliny, prawidłowo trzymamy kredkę.

 

- Rysujemy pastelami- poznajemy nową technikę plastyczną.

 

- Rozpoznajemy akompaniamenty znanych piosenek i podajemy ich tytuły.

 

- Reagujemy na sygnały słuchowe, słowne i wzrokowe.

 

- W zabawach reagujemy na zmianę tempa: szybko, wolno.

 

- Przyjmujemy prawidłową pozycję do ćwiczeń.

 

- Rozwijamy ogólną sprawność i zwinność.

 

- Nabywamy umiejętności w ćwiczeniach z przyborem.

 

III. IV. Tydzień:

 

- Znamy zwyczaje związane z Wielkanocą.

 

- Wiemy, co to jest rzeżucha.

 

- Posługujemy się określeniami związanymi z Wielkanocą.

 

- Uczymy się obserwacji i wyciągania wniosków z prostych eksperymentów przyrodniczych.

 

- Wiążemy opis słowny z treścią obrazka.

 

- Budujemy wypowiedź poprawną gramatycznie.

 

- Posługujemy się nazwami kolorów podstawowych.

 

- Rozumiemy określenia: małe, większe, największe, mniejsze, najmniejsze.

 

- Grupujemy elementy ze względu na wielkość i wzór.

 

- Rozumiemy pojęcia: wyżej, niżej, jedno za drugim.

 

- Układamy elementy w szeregu, dobieramy w pary.

 

- Układamy elementy w określonym rytmie.

 

- Swobodnie posługujemy się farbą i pędzlem.

 

- Estetycznie wykonujemy prace plastyczne.

 

- Umiejętnie posługujemy się klejem.

 

- Podejmujemy próby śpiewu solowego lub w duecie.

 

- Rozróżniamy natężenie dźwięku: cicho, głośno.

 

- Rozwijamy poczucie rytmu oraz spostrzegawczość słuchową- orientujemy się w kierunku, z którego dochodzi dźwięk.

 

- Wzmacniamy siłę mięśni rąk i nóg.

 

- Rozwijamy zręczność i zwinność.

 

 

W tym miesiącu uczymy się:

 

piosenki pt. „Na Wielkanoc”

 

 

1. Na Wielkanoc każdy zając

 

maluje pisanki,

 

A po bazie biegnie razem

 

z cukrowym barankiem,

 

la, la, la, la, la, la z cukrowym barankiem,

 

la, la, la, la, la, la z cukrowym barankiem.

 

 

 

2. Ma kurczątko ze święconką

 

pleciony koszyczek,

 

A ja wszystkim moim bliskim

 

wesołych świąt życzę,

 

la, la, la, la, la, la wesołych świąt życzę,

 

la, la, la, la, la, la wesołych świąt życzę.

 

 

 

wierszyka pt. „Wielkanocne zajączki”

 

 

 

Pan zajączek myje łapki,

 

bo są jeszcze nie umyte.

 

Myje pyszczek, myje szyję,

 

bo wybiera się z wizytą.

 

Lecz najdłużej myje uszy,

 

bo ma uszy bardzo długie:

 

wodą, mydłem, mydłem, wodą,

 

najpierw jedno, potem drugie.

 

MARZEC 2018

GR. BIEDRONKI

TEMATYKA TYGODNIOWA:

I. Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się gdy patrzę (05.03.–09.03.)

II. Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat (12.03.–16.03.)

III. Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie! (19.03.–23.03.)

IV. Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki (26.03.–30.03.)

 

Tydzień 1: Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się gdy patrzę

·         dzieci wzbogacają swoją wiedzę o teatrze

·         starają się wskazać podobieństwa i różnice pomiędzy lalkami teatralnymi

·         próbują pokazać mimiką i gestem niektóre emocje; wcielają się w różne role

·         rozwijają aktywność twórczą poprzez wykonywanie form przestrzennych                

·         tworzą zbiory wg wskazanej cechy; określają liczbę elementów w zbiorze

·         wiedzą, jak należy zachowywać się w teatrze

·         starają się przestrzegać zasad zawartych w grupowym kontrakcie

Tydzień 2: Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat

·        dzieci wymieniają imiona poszczególnych członków rodziny

·        wypowiadają się na temat swojej rodziny

·        utrwalają znaczenie pojęć: para, rodzeństwo, jedynak, siostra, brat

·        poznają i stosują liczebniki porządkowe

·        rysują po śladzie zgodnie z wyznaczonym kierunkiem

·        rozpoznają dźwięki wybranych instrumentów perkusyjnych

·        wiedzą, że należy dzielić się zabawkami i przyborami

·        rozwijają umiejętność współdziałania w parze

Tydzień 3: Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie!

·        dzieci obserwują zmiany zachodzące w przyrodzie wczesną wiosną; dzielą się swoimi spostrzeżeniami

·        poznają tradycje związane z powitaniem wiosny

·        rozpoznają pory roku na obrazku

·        ćwiczą podstawowe umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin

·        starają się odpowiednio reagować na sygnały muzyczne

·        rozwijają swoją sprawność fizyczną

·        starają się przestrzegać ustalonych reguł zabawy

·        opiekują się roślinami znajdującymi się w kąciku przyrodniczym

Tydzień 4:  Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki                      

·        dzieci poznają wybrane zwyczaje i tradycje wielkanocne

·        rozwijają umiejętności wokalne poprzez śpiew indywidualny i grupowy

·        utrwalają wybrane określenia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni

·        rozwijają sprawność manualną i poczucie estetyki w toku twórczych działań plastycznych

·        biorą udział w zabawach badawczych; próbują wyciągać z nich proste wnioski

·        dbają o porządek w najbliższym otoczeniu

·        rozwijają umiejętność czekania na swoją kolej podczas rozmów z całą grupą

 

W tym miesiącu uczymy się piosenki: „Śpiący miś”

 

1. Przyszła wiosna do niedźwiedzia:

 

zbudź się, misiu, zbudź.

 

Pogłaskała słonkiem,

 

dzyń, dzyń leśnym dzwonkiem,

 

zbudź się, misiu, zbudź się, misiu –

 

a on śpi i już!

 

 

 

2. Przyszła wiosna do niedźwiedzia:

 

zbudź się, misiu, zbudź.

 

Burzą grała, grzmiała,

 

gromem zahuczała,

 

zbudź się, misiu, zbudź się, misiu –

 

a on śpi i już!

 

 

 

3. Nadleciała pszczółka mała:

 

zbudź się, misiu, zbudź.

 

Bzyku, bzyk do ucha,

 

widział kto leniucha?!

 

Ledwie pszczółka bzy, bzyknęła,

 

niedźwiedź krzyknął:  mód !

 


 

Poznajemy wiersz: „W marcu”

 


Raz śnieg pada, a raz deszczyk.

 

Na jeziorze lód już trzeszczy.

 

Błękit nieba lśni w kałuży,

 

Bałwan w słońcu oczy mruży.

 

Koniec zimy.

 

Przerwa.

 

Dzwonek.

 

To nie dzwonek,

 

To skowronek.

 

 

TEMATYKA TYGODNIOWA:


PSZCZÓŁKI

I CZY TO SIOSTRA, CZY TO BRAT KOLOROWY Z NIMI ŚWIAT

(5.03. – 9.03)

II SŁYCHAĆ ŚPIEW WŚRÓD DRZEW I CHMUR – TO ARTYSTÓW PTASICH CHÓR (12.03. – 16.03.)

III WIOSNA ZARAZ TU PRZYBĘDZIE, KOLOROWO BĘDZIE WSZĘDZIE (19.03. – 23.03.)

IV WIELKANOCNE TO PISANKI, WYKLEJANKI MALOWANKI(26.03. – 30.03)I CZY TO SIOSTRA, CZY TO BRAT KOLOROWY Z NIMI ŚWIAT

 • Rozwijanie u dzieci więzi rodzinnych i odpowiedzialności za młodsze rodzeństwo.

 • Kształtowanie u dzieci rozumowania przyczynowo-skutkowego; ustalanie czynności gwarantujących osiągnięcie celu, a potem szeregu czynności, które do niego prowadzą.

 • Rozwijanie inteligencji emocjonalnej.

 • Wspomaganie dzieci w próbach rozpoznawania swoich odczuć, nastrojów emocji.

 • Kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć w sferze werbalnej, ruchowej plastycznej.

 • Zachęcanie do pozbywania się lęku przed wyrażaniem własnego zdania, które może się różnić od opinii pozostałych uczestników rozmowy.

II SŁYCHAĆ ŚPIEW WŚRÓD DRZEW I CHMUR – TO ARTYSTÓW PTASICH CHÓR

 • Rozwijanie zdolności skupiania uwagi podczas słuchania dłuższych form literackich.

 • Umożliwienie dzieciom zdobywania wiadomości na temat ptaków (poznanie nazw gatunków, zwyczajów, warunków życia).

 • Wspomaganie dzieci w rozwoju wrażliwości słuchowej.

 • Budzenie zainteresowania różnymi źródłami informacji, zachęcanie do korzystania z albumów, encyklopedii, czasopism, Internetu.

 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania swoich opinii i wniosków z podawaniem odpowiednich argumentów.

 • Rozwijanie mowy przez ćwiczenia fonacyjne i artykulacyjne.

III WIOSNA ZARAZ TU PRZYBĘDZIE, KOLOROWO BĘDZIE WSZĘDZIE

 • Zachęcanie dzieci do spacerów i wnikliwej obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie w okresie przedwiośnia.

 • Uświadomienie konieczności dostosowania ubioru do warunków pogodowych.

 • Kształtowanie elementarnej umiejętności czytania (czytanie globalne).

 • Rozwijanie umiejętności kodowania i odczytywania informacji zapisanych za pomocą symboli.

 • Rozwijanie odpowiedzialności i zdolności wnikliwej obserwacji podczas hodowania roślin w przedszkolu.

 • Wdrażanie do wychwytywania regularności w opowiadaniach ruchowych i podczas zabaw z wyliczankami.

IV WIELKANOCNE TO PISANKI, WYKLEJANKI MALOWANKI

 • Zapoznanie dzieci z tradycją świąt wielkanocnych.

 • Doskonalenie umiejętności tworzenia zbiorów, przeliczania i porównywania liczby elementów w zbiorze.

 • Rozwijanie samodzielności w zakresie samoobsługi i wykonywania prac użytecznych.

 • Rozwijanie zdolności uważnego słuchania ze zrozumieniem i krytycznego odbioru utworu literackiego (dostrzeganie jego humorystycznych treści, nazywanie pozytywnych i negatywnych cech charakteru bohaterów).

 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, rozumienie zmian odwracalnych i nieodwracalnych.

 • Przygotowanie do nauki pisania kształtowanie lepszej koordynacji wzrokowo-ruchowej i wyrabianie płynności ruchów ręki w kreśleniu szlaczków literopodobnych zgodnie z kierunkiem kreślenia.

 

 

Poznajemy wierszyk: "Przedwiośnie"

Kiedy kończy się zima
Każdy marzy o wiośnie.
Lecz nie przyjdzie tak szybko-
Najpierw będzie przedwiośnie.
Trochę słonko poświeci,
Resztki śniegu roztopi.
Trzeba jeszcze poczekać,
Zanim ciepło się zrobi.
I spod śniegu krokusy
Wyjrzą trochę nieśmiało.
Trzeba jednak poczekać
Nim ich będzie niemało.
Ale mimo czekania
I tęsknoty za wiosną
Każdy wita przedwiośnie
Z miną bardzo radosną.


Poznajemy piosenkę „Wiosenna poleczka

1. Białej zimy nie ma już,
za to wiosna jest tuż, tuż.
Słonko mocniej grzeje świat,
wrócił do nas bocian chwat. /bis
2. Chociaż jeszcze pada deszcz,
na przechadzkę wyszedł jeż
i zadziera w górę nos,
słysząc stamtąd ptaka głos. /bis
3. Dziś w ogródku wielki ruch,
kopie grządki chłopców dwóch,
a nad nimi muszki dwie
w chowanego bawią się. /bis
4. Hejże, dzieci! Nadszedł czas,
by w zielony ruszyć las
i usłyszeć „stuku-puk”,
jak pan dzięcioł dziobie buk. / bis


TEMATYKA TYGODNIOWA

MARZEC

MOTYLKI

I.    OBLICZA SZTUKI

II.            NASZE ZWIERZĘTA

III.        WAŻNA SPRAWA – ODPOWIEDZIALNOŚĆ

IV.         RADOSNA WIELKANOC

I.   OBLICZA SZTUKI

·       Kształcenie wrażliwości estetycznej dzieci i umiejętności pozytywnego odbierania sztuki

·       Oglądanie wybranych dzieł sztuki: malarstwa, rzeźby architektury i fotografii artystycznej

·       Inspirowanie dzieci do wykonywania różnorodnych prac plastycznych według własnego pomysłu

·       Rozwijanie zdolności aktorskich i swobodnej ekspresji słownej podczas zabaw teatralnych i dramowych

·       Kształcenie właściwych postaw i zachowań podczas uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych i uświadomienie konieczności chronienia dziedzictwa kulturowego

·       Wyrabianie gustu i dobrego smaku oraz dbałości o estetykę w najbliższym otoczeniu

 

II.NASZE ZWIERZĘTA

·        Wzbogacenie wiedzy przyrodniczej o zwierzętach i ich cechach świadczących o dostosowaniu do środowiska, w którym żyją

·        Wzbudzanie uczuć empatycznych w stosunku do zwierząt i uświadomienie konieczności respektowania ich praw

·        Zapoznanie z potrzebami zwierząt i sposobami opieki nad nimi

·        Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za warunki życia posiadanych zwierząt

·        Doskonalenie umiejętności klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria

·        Uświadomienie dzieciom korzyści płynących z hodowli zwierząt gospodarskich

 

III.WAŻNA SPRAWA - ODPOWIEDZIALNOŚĆ

·       Wprowadzenie w świat uniwersalnych wartości moralnych oraz uświadomienie znaczenia odpowiedzialności w życiu każdego z nas

·       Rozumienie konieczności rzetelnego wypełniania obowiązków i przyjętych zobowiązań zarówno w rodzinie, jak i poza nią

·       Wdrażanie do poszanowania świata przyrody i opiekuńczego stosunku do zwierząt

·       Budowanie pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej opartych na wzajemnym zaufaniu i odpowiedzialności

·       Wyrabianie szacunku do dziedzictwa kulturowego i dbałości o najbliższe otoczenie

·       Kształcenie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości

·       Wzmacnianie więzi emocjonalnych z rodziną i uświadomienie własnych powinności wobec najbliższych

 

IV.RADOSNA WIELKANOC

·       Przybliżenie tradycji i symboli Świąt Wielkanocnych oraz poznanie obyczajów własnego regionu

·       Rozbudzenie chęci kultywowania zwyczajów i aktywnego włączania się w przygotowania do świąt

·       Kształtowanie wrażliwości estetycznej podczas podejmowania różnorodnych działań plastycznych

·       Wzmacnianie więzi emocjonalnych z rodziną oraz uświadomienie znaczenia rodzinnych spotkań

·       Zakładanie tradycyjnej hodowli owsa, rzeżuchy oraz wdrażanie do systematycznego dbania o rośliny i obserwowania ich wzrostu

·       Nauka deklamowania wiersza z zastosowaniem odpowiedniej modulacji głosu i intonacji

 

 

WIERSZ „ZBUDŹ SIĘ, RZECZKO”

Była rzeczka, nie ma rzeczki,

Skryła się pod lodem,

Ale marzec, ciepły marzec,

Zbudzi śpiącą wodę.

 

Wiatr przefrunie, wiatr przebiegnie,

Znad zielonej łąki,

I przyniesie liść zielony,

I kwiatowe pąki.


PIOSENKA „MARCOWE ŻABY”

1.         Już wiosna na polach sadzi krokusy,

Zając siedzi pod sosną, marzną mu uszy.

 

Ref.: A żaby rechu – rech, żaby się cieszą,

Że ten marzec rechu – rech wszystko pomieszał.

Raz słońce, a raz deszcz, idzie wiosna a tu śnieg.

Bo w marcu jak w garncu rechu – rech żabi śmiech.

 

2.         A deszczem umyte drzewa są czyste,

Na gałązkach już rosną kotki puszyste.

 

Ref.: A żaby rechu – rech, żaby się cieszą,

Że ten marzec rechu – rech wszystko pomieszał.

Raz słońce, a raz deszcz, idzie wiosna a tu śnieg.

Bo w marcu jak w garncu rechu – rech żabi śmiech.

 

3.         Na łące bociany głośno klekocą.

Rankiem słońce przygrzewa, mróz mrozi nocą.

 

Ref.: A żaby rechu – rech, żaby się cieszą,

Że ten marzec rechu – rech wszystko pomieszał.

Raz słońce, a raz deszcz, idzie wiosna a tu śnieg.

Bo w marcu jak w garncu rechu – rech żabi śmiech.

 

 

projekt www eddo